Giới Thiệu

  1. Phần mêm hỗ trợ thiết kế máy tự động hóa nhanh: Inventor Advance Tools Inventor Advance Tools hỗ trợ thư viện chi tiết chuẩn, đỗi tên chi tiết và bản vẽ thuận tiện theo tên quản lí. Xuất bản vẽ 2D thông minh.
  2. Xử lí bản vẽ: Tạo file 3D từ bản vẽ có sẵn sau đó tạo bản vẽ 2D (DWG,DXF, IDW..).
  3. Nhận thiết kế máy tư động phục vụ sản xuất: Máy lắp ráp, máy kiểm tra, máy cấp phôi và lấy sãn phẩm đầu ra đóng gói….
  4. Đào tạo sử dụng phần mêm thiết kế 3D: Inventror, Solidwork, Autocad.

ID: giới thiệu

Password:giới thiệu