F-Properties (Fastinven) thay đổi iproperties inventor

Thay đổi iproperties inventor bằng nhập nhanh Title, Material và Treament theo danh sách hay sử dụng cho file Part.

Title: nhập tên chi tiết xuất bản vẽ gia công Part.

Material: nhập vật liệu hoặc chọn vật liệu trong danh sách thường dùng bên dưới. Nhập tên vật liệu đúng tên theo thư viện vật liệu đã thiết lập trên Tool→Material. Nếu tên vật liêu cần nhập chưa có trong Tool→Material công cụ sẽ báo lỗi khi chọn Apply.

Treament: nhập phương pháp xử lí chi tiết khi hoàn tất gia công.

Kiểm tra mục Subject có đúng theo yêu cầu. Nếu chưa đúng tăng hoặc giảm mục length. Chọn Setting chọn Tab Subject để cài đặt nâng cao.

Chọn Apply để hoàn thành. (tham khảo thêm thay đổi iproperties inventor tại đây)

thay đổi iproperties inventor

Thực hành

Mở chi tiết trục như hình. (download chi tiết tại đây)

Chọn F-Properties

Mục Title chúng ta nhập SHAFT hoặc chọn nhanh ở danh sách liệt kê bên dưới khi ta nhập 1 hoặc 2 ký tự đầu.

Mục Material chọn từ danh sách S45C.

Mục Treatent chọn NICKEL PLANTING.

Mục Subject sẽ hiển thị B01.

Chọn Apply để kết thúc thay đổi iproperties.

Nếu báo lỗi không có vật liệu S45C thì chúng ta tiến hành cài đặt vật liệu S45C như sau:

Trong môi trường Part chọn Tool→Material

Ở mục Document Materials chọn vật liêu có lý tính, hóa tính.. tương đồng với S45C trong danh sách. Cụ thể ta tìm đến vật liêu Steel, chuột phải vào Steel chọn Duplicate sẽ tạo vật liệu Steel(1). Chuột phải vào Steel(1) chọn Rename, sau đó đổi thanh S45C.

Đế sử dụng vật liệu chưa có trong Tool→Material cho các Part sau chúng ta cần thực hiện thêm vật liêu mới như hướng dẫn ở trên vào file Part của Template. (tham khảo việc thay đổi Template tại đây)

Xuất bản vẽ nhanh với công cụ Drawing.

Khi thiết kế máy cần linh kiện điện tham khảo bài viết:

Công tắc xoay 3 vị trí, 2 vị trí, có đèn

Các bình luận

Bình luận

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *